شرح وظایف کارشناس مسئول اسناد

• برنامه های بررسی و ارزشیابی و نقل و انتقال سوابق و پرونده های راکد شرکت را تهیه و تنظیم می نماید.
• در تنظیم فهرست مشخصات سوابق و پرونده های راکد که ارزش نگهداری ندارند به کارشناسان مربوطه همکاری و نظارت می نماید.
• در امر تهیه جدول زمانی برای امحاء اوراق زائد همکاری می نماید.
• ارسال فهرستها و جدولهای زمانی تهیه شده به سازمان اسناد ملی ایران را عهده دار بوده و در مراحل بررسی و جرح و تعدیل آنها با سازمان یاد شده همکاری می نماید.
• مسئولیت اجرای مصوبات شورای مربوط در سازمان اسناد ملی ایران را در زمینه امحاء اوراق زائد و انتقال اوراق و اسناد آرشیوی عهده دار می باشد.
• در جلسات شورای سازمان اسناد ملی طبق اعلام سازمان مزبور شرکت می نماید.
• مصوبات و دستورالعملهای سازمان اسناد ملی را جهت اجرا به واحدهای تابعه شرکت ابلاغ و بر اجرای مفاد آنها نظارت می نماید.
• ارجاع وظایف جاری به کارشناسان تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی میان آنها را عهده دار بوده و بر نحوه انجام وظایف آنها نظارت می نماید.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه