• برنامه مربوط به بررسی، ارزشیابی و نقل و انتقال سوابق و پرونده های راکد شرکت را تهیه و به مسئول مافوق ارائه می نماید.
• فهرست و مشخصات سوابق و پرونده های راکد و فاقد ارزش نگهداری را تنظیم می نماید.
• برای امحاء اوراق زائد برنامه زمانبندی تنظیم می نماید.
• فهرستها و جدول های زمانی تهیه شده را به سازمان اسناد ملی ایران ارسال و با سازمان مذکور همکاری می نماید.
• اجرای مصوبات شورای سازمان اسناد ملی ایران، در زمینه امحاء اوراق زائد و انتقال اوراق و اسناد آرشیوی به آن سازمان را برعهده دارد.
• در جلسات شورای سازمان اسناد ملی طبق اعلام سازمان مزبور و با هماهنگی مدیریت شرکت می نماید.
• به منظور حسن اجرای مصوبات و دستورالعملهای سازمان اسناد ملی از سوی واحدهای تابعه شرکت پیگیری نموده و گزارشات لازم را به مقام مافوق ارائه می نماید.
• فرمهای مخصوص صورت برداری از کلیه اوراق و اسناد راکد را تنظیم می نماید.
• از اسنادی که طبق ضوابط سازمان اسناد ملی دارای ارزش نگهداری دائمی هستند، صورت برداری و تحویل اسناد به سازمان مذکور اقدام می نماید.
• اوراق زائد که به تایید سازمان ملی ایران رسیده و عمر قانونی آنها طبق جدول زمانی منقضی گردیده، امحاء و آنها را به سازمان اسناد با تایید مقام مافوق تحویل می نماید.
• سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه