شرح وظایف رئیس دبیرخانه مرکزی

• مسئولیت اداره دبیرخانه مرکزی را در چارچوب مقررات و اختیارات مربوطه بعهده دارد.
• در ثبت و ارسال نامه ها و تحویل نامه های وارده و صادره نظارت و راهنمایی های لازم ارائه می نماید.
• در امور بایگانی و نگهداری سوابق و پرونده ها نظارت و در موارد ضروری اظهار نظرمی نماید.
• مصوبات، دستورالعملها و بخشنامه های اداری صادره را به واحدهای تابعه شرکت ابلاغ می نماید.
• در تنظیم پیش نویس بودجه پیشنهادی واحد مربوط همکاری می نماید.
• بر تایپ پیش نویس نامه ها و اسناد امضاء شده نظارت و جهت ابلاغ احکام صادره به کارکنان واحد ذیربط اقدام می نماید.
• در انجام خدمات اداری، جمعداری، تهیه وسایل و ملزومات دبیرخانه مرکزی و نگهداری و توزیع آنها نظارت می نماید.
• بر نحوه انجام کار کارکنان واحد مربوطه نظارت داشته، حضور و غیاب آنها را کنترل می نماید.
• سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق نظر مسئول بالاتر انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه