حسابداری مبنای تعهدی

متاسفانه در بین اکثر مردم،اصطلاح «تعهدی»آشنا نیست.اصطلاح بهتر حسابداری «بر مبنای کل»یا«برمبنای کامل»است. از دیدگاه حسابداریِ سود،این عبارت اشاره می کند به ثبت در آمد در زمانی که فروش تحقق یافته(به جای ثبت آن در زمانی که وجه نقد که در واقع از مشتریان دریافت شده است)،و ثبت هزینه ها مطابق با در آمد حاصل از فروش یا سود دوره ای.از نظر شرایط مالی این مورد اشاره دارد که به ثبت چندین دارایی،از جمله وجوه دریافتنی از مشتریان،بهای تمام شده ی موجودی کالا(محصولاتی که هنوز فروخته نشده اند)و بهای تمام شده ی دارایی های بلند مدت (دارایی ثابت)- و ثبت بدهی های متعدد علاوه بر قرض (پول قرض شده) مانند مبالغ پرداختنی به فروشندگان و مبالغ پرداختنی بابت هزینه های پرداخت نشده.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد