شرح وظایف مسئول تحریرات

• کلیه پیش نویس های واصله را جهت تایپ کامپیوتری به ماشین نویس ها تحویل می نماید.
• برای پیشرفت کار در امور ماشین نویسی همکاری می نماید.
• در حسن انجام امور تحریرات نظارت لازم بعمل می آورد.
• نامه های تایپ شده را مطالعه و مقابله نموده و برای امضاء مقام مافوق ارسال می نماید.
• در مورد مرخصی ماشین نویسها با درنظر گرفتن پیشرفت کار اظهار نظر می نماید.
• در صورت مشاهده اشکال مراتب را به مقام مافوق گزارش می نماید.
• در مورد تهیه فتوکپی از مدارک و نامه ها همکاری می نماید.
• در حفظ و حراست دستگاه های فتوکپی و کامپیوترها اقدام می نماید.
• سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه