شرح وظایف مسئول امور دفتری

• درجهت حسن اجرای امور دفتری تحت مسئولیت تلاش می نماید.
• نسبت به تقسیم کار و ارجاع آنها به متصدیان ذیربط اقدام می نماید.
• پیش نویس نامه ها و آمار فعالیت ها را تهیه و تنظیم می نماید.
• بر انجام امور بایگانی، ارسال مصوبات و دستورالعملها، توزیع نامه ها و خدمات اپراتوری نظارت و همکاری می نماید.
• نسبت به تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز، درخواستهای لازم را تهیه می نماید.
• نقاط ضعف و قوت واحد تحت سرپرستی را جهت سهولت مراحل انجام امور محوله شناسایی می نماید.
• بر امور ورود و خروج کارکنان و ارائه لیستهای مربوطه نظارت می نماید.
• بر مراحل ثبت و ضبط مکاتبات عادی و محرمانه نظارت و همکاری می نماید.
• سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه