شرح وظایف متصدی امور دفتری

• نامه های وارده و صادره را مطالعه نموده سپس ترتیب ثبت و الصاق سوابق مربوطه را توسط متصدیان ذیربط می دهد.
• پیش نویس ها و گزارشات مربوطه را تهیه می کند.
• نامه های ماشین شده را مطالعه و در ثبت و ارسال نامه ها نظارت مستمر می نماید.
• به منظور حسن انجام کار کارکنان امور دفتری نظارت لازم بعمل می آورد.
• درصورت مشاهده بی ترتیبی و نارسایی، آموزشهای لازم را به افراد مربوطه داده و گزارش جهت مقام مافوق تهیه می نماید.
• پیش نویسهای امضاء شده را دریافت و ترتیب ماشین کردن و ارسال آنها را طبق دستور مافوق می دهد.
• کلیه نامه های وارده را پس از مطالعه تفکیک نموده پس از قید شماره واحد مربوطه جهت ارسال به مامور مربوطه تحویل می هد.
• نامه های صادره را تفکیک نموده پس از الصاق ضمائم جهت ارسال به متصدی مربوطه تسلیم می نماید.
• سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مافوق انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه