شرح وظایف متصدی توزیع

• نامه ها، سوابق، نشریات، نامه های اداری، احکام، دعوتنامه، جزوات، امانات و بسته ها را دریافت و میان واحدها و افراد ذیربط توزیع و در صورت لزوم رسید دریافت می نماید.
• نسبت به پست نمودن نامه ها، امانتها و مطبوعات از طریق دفترهای پستی اقدام می نماید.
• درصورت ضرورت نامه های ارسالی را در مدت زمان تعیین شده بمقصدهای مربوطه رسانده با ثبت ساعت تحویل، رسید دریافت می نماید.
• درصورت لزوم و ضرورت نامه های اداری، احکام، اسناد فوری را در ساعات غیر اداری توزیع و تحویل می نماید.
• نامه های اداری و سایر مدارک مربوط به سازمانها و ارگانها و وزارتخانه ها را درصورت لزوم و برابر دستور مسئول بالاتر توزیع و تحویل می نماید.
• از کلیه مرسولاتی که جهت توزیع دریافت می نماید تا مرحله تحویل به گیرنده و یا مراجع ذیربط ، مواظبت و نگهداری نموده و جنبه امانت داری را رعایت می نماید.
• در مواردی که بهر دلیل تحویل مرسولات به گیرندگان و مراجع ذیربط مقدور و میسر نگردد چگونگی را با ذکر علت به مسئول بالاتر گزارش می نماید.
• سایر امور محوله را برابر مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه