شرح وظایف اپراتور و ماشین نویس

• مطالب و اوراق نامه ها و فرمها و جداول مورد نیاز را از طریق رایانه تایپ و چاپ می نماید.
• مطالب ماشین شده را با نسخه اصلی مقابله کرده و آنها را تصحیح می کند.
• امور مربوط به طبقه بندی مطالب و فعالیت های انجام شده را در فایل های مورد نیاز تهیه و مورد اقدام قرار می دهد.
• در حفظ و نگهداری رایانه و تجهیزات جانبی آن کوشش می نماید.
• سوابق را پس از اقدام برمبنای روش صحیح فایل بندی و بایگانی نماید.
• سایر امور مربوط را برابر قوانین و مقررات و طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه