سازمان الکترونیکی چیست ؟

سازمان الکترونیکی سازمانی است که در آن اطلاعات وارده به سازمان به داده هاي دیجیتال (اعم از تصویر یا متن) تبدیل شود و با اعمال کنترل هاي مختلف در سازمان به جریان بیفتد. در این سیستم ها تمام اطلاعات صادره و داخلی از ابتدا بهصورت دیجیتال تولید و نگهداري می شود. این سیستم ها قابلیت هاي زیادي در زمینه کارتابل الکترونیکی، جستجوي آسان و سریع اطلاعات، گزارش پیگیري اطلاعات وارده/صادره، پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان، اعمال کنترل مناسب بر کاربران، ثبت و نگهداري بهینه اطلاعات را دارا هستند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه