لزوم استفاده جامع از سیستم اتوماسیون اداري چیست؟

با توجه به اینکه حجم مکاتبات اداري و گردش نامه ها و اسناد در سازمانها و مؤسسات اداري بسیار بالا می باشد، وجود یک سیستم نامناسب مکاتبات اداري باعث اتلاف زمان، صرف انرژي بیشتر، افزایش هزینه ها و در نتیجه غیر بهره ور شدن سازمان می شود. تنها یک سیستم مناسب و سریع اداري می تواند حجم عمده اي ازپاسخ ها را کاهش داده و باعث صرفه جویی اقتصادي و افزایشبهره وري گردد.
در هر ارگانی که الگوي سازمان الکترونیکی به طور صحیح و کامل پیاده سازي شود، آن ارگان تبدیل به سازمانی بدون نیاز به کاغذ، با عکس العمل هایی سریع و کارآمد خواهد شد.
در یک سازمان الکترونیکی امکانات فراوان اینترنتی و اینترانتی وجود دارد که در سایه یکپارچگی این امکانات، اطلاعات به شکل صحیحی جریان می یابد و سازمان با هر حجمی که باشد می تواند سرعت و صحت را در کنار هم در اختیار داشته
باشد.با قرارگیري در قالب یک سازمان الکترونیکی کارآمد، زمان و انرژي بسیاري حفظ خواهد شد.
مثلاً دیگر نیازي به هماهنگی بین مدیران براي برگزاري جلسات مداوم تصمیم گیري نخواهد بود و بسیاري از تصمیم
گیري ها در قالب نامه هاي الکترونیکی انجام می پذیرد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه