دستاوردهاي بکارگیري سیستم هاي اتوماسیون اداري

- امکان انجام کارهاي اداري در خارج از محل کار و در هر زمان توسط مدیران و حتی کارشناسان.
- کاهش فعالیت هاي موازي مانند تکثیر بی مورد مکاتبات ثبت و نگهداري سوابق در چندین محل.
- نگهداري سوابق عملیات در حجم کمتر، ایمنی بالا.
- مراجعه آسان به مکاتبات در هر زمان و بدون نیاز به حضور مسئول دبیرخانه یا بایگانی یا دفتر.
- قابلیت تولید گزارش هاي مورد نیاز به همراه نمودارهاي متعدد.
- محول کردن بخشزیادي از فعالیت هاي مسئولان دفترها، منشی ها، حروف چین ها به سیستم نرم افزاري.
- امکان پیگیري مکانیزه کارها در هر مکان و هر زمان و اطلاع از امور معوق و تاخیر شده.
- اعمال کنترل بیشتر در نقل و انتقال مکاتبات و اطلاعات طبقه بندي شده.
- دقت در انجام عملیات و ثبت تمام امور.
- ردیابی امور و پیگیري به موقع مراحل کار.
- سهولت و سرعت در گردش عملیات.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه