نرخ سالیانه ی بهره و نرخ بازده

نتیجه ی محاسبه ی نرخ بهره یا نرخ بازگشت سرمایه طی دوره ای کمتر از یک سال و تبدیل آن به نرخ معادل در سال کامل.فرض کنید ۲ درصد بهره در طی سه ماه به دست می آورید.نرخ بهره ی سالیانه(انگار یک بار در سال در پایان سال بهره دریافت کنید) برابر است با 24/8-که دقیقاً ۴برابر ۲درصد نرخ سه ماهه نیست.(نرخ سالیانه برابر است با [02/0+1] بتوان ۴ منهای یک).این مورد نرخ سالیانه ی مؤثر نیز نامیده می شود،اگر چه شاید هم بتوان آن را نرخ سالیانه ی معادل نامید.همچنین نگاه کنید به بهره ی مرکبمنبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد