سیستم الکترونیکی یک سازمان چه قابلیت هایی را دارد؟

با توجه به نوع و ساختار سازمان می توان از امکانات متفاوتی در سیستم اتوماسیون یک سازمان بهره گرفت. برخی از مهمترین عناوین قابلیت هاي یک سازمان الکترونیکی به قرار زیر است :

- ایمیل (نامه الکترونیکی)
- انتصاب وظایف کاري به صورت آنلاین
- گزارشات کاري الکترونیکی
- گردش کار و پرونده خودکار
- ارتباط موثر با مراجعان سازمان از طریق تلفن گویا
- ارتباط موثر با مراجعان سازمان از طریق پیام کوتاه تلفن همراه
- ارتباط موثر با مراجعان سازمان از طریق پورتال سازمانمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه