اولین گام به سوي سازمان الکترونیکی را چگونه برداریم؟

قبل از اجراي اتوماسیون اداري، مدیران سازمان باید به طور کامل به این نتیجه رسیده باشند که امکان ادامه وضعیت فعلی وجود ندارد و عزم راسخ در آنان براي اجراي اتوماسیون اداري به وجود آمده باشد. در غیر این صورت نه تنها از همه ابزارها و امکانات براي انجام پروژه استفاده نخواهد شد، بلکه با کوچک ترین مخالفت و مشکلی اجراي پروژه با تأخیر و حتی توقف مواجه می شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه