پیش نیازهاي پیاده سازي اتوماسیون اداری

اعتقاد مدیریت ارشد سازمان به ضرورت ایجاد تحول در سازمان
شناخت وضع موجود گردش و نگهداري اسناد در سازمان
فراهم ساختن بستر ارتباطی و تجهیزات سخت افزاري
تهیه و تدوین متدولوژي استقرار سیستم
ارائه آموزش هاي پایه به کاربرانمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه