شرح وظايف كارشناس مدارك پزشكي (كدگذار پرونده پزشكي )

- كدگذاري بيماريها ، اعمال جراحي ، علل خارجي بيماري و مرگ ومير پرونده هاي پزشكي بيماران بر اساس طبقه بندي بين المللي
- تهيه ايندكس بيماريها ، اعمال جراحي ، اقدامات پزشكي ، علل خارجي بيماري و مرگ و مير به صورت دستي يا به صورت بازيابي الكترونيكي
- تهيه وتنظيم آمار در مورد لزوم جهت مقامات بهداشتي و درماني كشور
- همكاري در تجزيه و تحليل كمي و كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه
- بررسي و تحقيق در باره بهبود فرم هاي مدارك پزشكي ، خط ومشي ها ، روش هاي اجرايي و ساير فرآيندهاي واحد مدارك پزشكي
- دستيابي به پرونده پزشكي بيماران با توجه به اقدامات درماني ، نوع بيماري ،جراحي خاص ، پزشك معالج و .....
- ثبت كد هاي اختصاص داده شده به پرونده بيمار در برنامه هاي HIS
- همكاري جهت بازيابي پرونده هاي منتخب جهت امور پژوهشي
- شركت در كلاسهاي آموزشي و جلسات عمومي مدارك پزشكي
- رعايت اصول اخلاق حرفه اي و حفظ اصل محرمانگي اطلاعات پزشكي
- نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي
- پاسخگويي به مكاتبات
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه