شرح وظايف كارشناس مدارك پزشكي ( بايگان مدارك پزشكي )

- تحويل و مرتب نمودن پرونده بر اساس استاندارد موجود
- ثبت مشخصات و شماره پرونده بيمار بر روي پوشه اختصاصي
- همكاري در تجزيه و تحليل كمي و كيفي مدارك پزشكي
- رفع نقص پرونده پزشكي ( شامل تحويل آنها جهت تكميل و پي گيري تكميل آنها )
- ارسال ، كنترل و فايل مجدد پرونده هاي بيماران
- پيگيري پرونده هاي خارج شده از واحد
- تهيه ليست ها ، آمارها و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق
- رعايت اصول اخلاق حرفه اي و حفظ اصل محرمانگي اطلاعات پزشكي
- شركت در كلاسهاي آموزشي و جلسات عمومي مدارك پزشكي
- پاسخگويي به درخواستهاي ارباب رجوع
- بازيابي پرونده هاي پزشكي بيماران
- انجام امور بايگاني پرونده ها بر اساس روش تعيين شده
- بررسي و تحقيق در باره بهبود فرم هاي مدارك پزشكي ، خط ومشي ها ، روش هاي اجرايي و ساير
- نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي
- پاسخگويي به مكاتبات
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه