شرح وظايف كارشناس مدارك پزشكي (متصدي آمار )

- جمع آوري آمار و فعاليت هر بخش و واحد اعم از سرپايي و بستر ي به صورت روزانه و ماهيانه
- كنترل و تصحيح آمارهاي جمع آوري شده با استفاده از دفاتر پذيرش واحدها و گزارش بخشها و نرم افزار HIS
- تنظيم آمار هاي ماهينانه و سالانه بيمارستان
- ثبت اطلاعات كليه بخشها در نرم افزار مربوطه و به روز رساني اطلاعات جهت ارائه گزارش به مسئولين ذيربط
- تكميل كليه فرمها ي مورد درخواست مراجع ذيصلاح و ارسال آنها
- محاسبه و تجزيه و تحليل شاخص هاي آماري بيمارستان
- تهيه نمودارها و جداول جهت گزارش دهي به مسئولين مربوطه
- تكميل نرم افزارهاي آماري
- پاسخگويي به نامه هاي ارسال شده از مراكز و سازمانها
- تهيه نسخه پشتيبان و نگهداري داده هاي آماري
- نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي
- رعايت اصول اخلاق حرفه اي و حفظ اصل محرمانگي اطلاعات پزشكي
- شركت در كلاسهاي آموزشي و جلسات عمومي مدارك پزشكي
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه