شرح وظايف كارشناس مدارك پزشكي ( متصدي پذيرش )

- پذيرش صحيح بيماران بستري ، سرپايي و اورژانس
- ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش در فرم ها و برنامه HIS بر اساس مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه ، دفترچه بيمه و ...
- اختصاص شماره اي به پرونده بيماران براساس سيستم شماره دهي خاص بيمارستان
- نوبت دهي بيماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفيت بخش ها
- انجام هماهنگي لازم جهت جابجايي و انتقال بيماران از بخش به بخش ديگر
- هماهنگي و ارتباط با پزشكان جهت نوبت دهي صحيح و بستري بيماران و جلوگيري از كنسل شدن اعمال جراحي
- راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.
- اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان.
- ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرين وضعيت تخت هاي موجود.
- ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول پذيرش و رياست اداره پذيرش و مدارك پزشكي در خصوص اطلاع از آخرين بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده جهت تشكيل پرونده و بستري بيماران.
- تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق
- ارائه گزارش مشكلات واحد در خصوص غيبت پزشكان ، ارجاع بيش از ظرفيت بيمار توسط پزشكان ، عدم وجود تختهاي خالي و كنسل شدن اعمال جراحي به مسئول مافوق
- هماهنگي با سوپروايزر اتاق عمل در خصوص برنامه اتاق عمل پزشكان جهت بستري بيمار و جلوگيري از اشغال كاذب تختها
- ارتباط و هماهنگي با واحد امور مالي و واحد امور قراردادها جهت اطلاع از انواع بيمه هاي طرف قرارداد و وضعيت قراردادهاي قبلي (تمديد يا لغو قرارداد)
- رعايت اصول اخلاق حرفه اي و اصل محرمانگي اطلاعات پزشكي
- نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي
- انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق
- شركت در كلاسهاي آموزشي ، جلسات عمومي مدارك پزشكي و كميته هاي بيمارستاني مرتبط
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه