شرح وظايف مسئول واحد مدارك پزشكي

- تهيه ،كنترل و تاييد نهايي برنامه كاري پرسنل با هماهنگي كارشناسان ذيربط
- نظارت بر عملكرد مسئولين پذيرش ، بايگاني ، آمار و كدگذاري و مجموعه آنها
- ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها
- پيش بيني و برآورد مقدار مورد نياز براي مصارف بلند مدت فرم هاي مورد نياز مدارك پزشكي بيماران
- تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق
- ارائه گزارش مشكلات واحد كمبود ها ( نقاط قوت و نقاط ضعف ) به مسئول مافوق
- پاسخگويي به مشكلات مراجعين به واحدهاي تحت سرپرستي از نحوه عملكرد و برخورد پرسنل
- ابلاغ كليه دستورالعملهاي واصله از مدير مافوق به كليه مسئولين و پرسنل واحدهاي تحت سرپرستي خود جهت آگاه سازي پرسنل از مجموعه قوانين جديد
- تنظيم بايگاني مستندات و سوابق مكاتبات اداري مرتبط
- سازماندهي نيروهاي انساني در كليه واحدهاي تحت سرپرستي
- ارزيابي عملكرد كاركنان در واحدهاي تحت سرپرستي بر اساس معيارهاي تعريف شده به منظوراجراي سيستم تشويق و تنبيه و ايجاد انگيزه
- نياز سنجي آموزشي پرسنل بخش مدارك پزشكي
- برگزاري منظم و مداوم جلسات كميته مدارك پزشكي و تنظيم صورت جلسات و پيگيري مصوبات آن
- پيگيري و پياده سازي جديد ترين تكنولوژي و فناوري در واحد مدارك پزشكي
- پيگيري در جهت جذب نيروي انساني متخصص و بكارگيري نيروها در رديف هاي جذب شده اختصاصي
- همكاري در زمينه انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي
- رعايت اصول اخلاق حرفه اي
- ايجاد هماهنگي بين كاركنان بخش مدارك پزشكي با ساير قسمت هاي بيمارستان
- انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق
- نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي
- شركت در كلاسهاي آموزشي ، جلسات عمومي مدارك پزشكي و كميته هاي بيمارستاني مرتبط
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گرددمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه