بايگاني داراي دو مفهوم به شرح زيراست :
1- بايگاني: يعني طبقه بندي ، تنظيم و نگهداري اسناد و حفاظت از اسناد و مدارك با روشي كه بتوان با سرعت و سهولت و صرف ووقت و هزينه ونيروي انساني كم به آن اسناد دست پيدا كرد .
2- بايگاني ، يعني محل نگهداري اسناد بر طبق ضوابط معين و علميمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه