كسي است كه بتواند از عهده ي تشكيل پرونده هاي مختلف اداري ، تحويل و تحول آنها و بايگاني اسناد و مدارك و اسناد خريد و... كدگذاري آنها با روش هاي مختلف اعم از دستي و كامپيوتري برآيدمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه