نسبت دفعات گردش دارایی

مقیاسی برای تعیین اینکه در یک دوره ی معمولاً یک ساله،دارایی ها با چه میزان کارایی به کار رفته است.به منظور یافتن نسبت دفعات گردش دارایی ،درآمد حاصل از فروش سالیانه را بر کل دارایی ها یا دارایی های خالص عملیاتی(معادل کل دارایی ها منهای بدهی های کوتاه مدت بدون بهره) تقسیم می کنیم.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد