از زمانی که خط به وجود آمد بشر به اهمیت حفظ و نگهداری خاطرات و حوادثی که اتفاق می افتاد پی برد وبهترین نمونه سنگ نوشته ها وکتیبه ها یی است که امروز در گوشه وکنار دنیا کشف می شود هم اکنون نیز در سیستمهای اداری به طور گسترده با شیوه های جدیدبه حفظ و نگهداری اسناد ونوشته هامی پردازند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه