در مداخل اداره یا سازمان قرار گرفته و قابل دسترس به سایر واحد ها باشد.
- محل کار سرپرست بایگانی باید طوری انتخاب شود که در نزدیکترین مکان واحد استفاده کننده از بایگانی قرار گیرد، تا عمل نظارت به آسانی میسر شود.
- باید به ا ندازه کافی روشن ، تمیز به ظوریکه از حشرات موذی مانند موریانه ، سوسک..... در امان باشد.
- نکات ایمنی در سیم کشی برق رعایت شود.
در ضمن وسایل اطفای حریق همیشه باید در اتاق بایگانی موجود باشد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه