انواع مهر های مورد نياز در واحد هاي بايگاني

مهر اصلي وزرات : مهري است مربوط به هر سازمان كه فقط بر روي امضاي مدير يا كسي كه حق امضا دارد زده مي شود
مهر دبير خانه : جهت شناسايي واحد دبير خانه به كار مي رود
مهر بايگاني شد : جهت بايگاني هر پرونده در پشت برگه زده مي شود
مهر برگ شمار : به منظور حفاظت از اسنادو مدارك داخل پرونده و جلوگيري از مفقود شدن آنها ، مخصوصا" در مورد اسناد و مداركي كه داراي پيوست هستند ؛ مانند پرونده هاي كارگزيني- امور مالي- قراردادهامنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه