ويژگي هاي تخصصي ، شخصيتي رفتاري مسئولان بايگاني و دفتري

مسئولان و متصديان امور بايگاني يك سازمان بايد داراي ويژگي هاي خاصي باشندكه توانائي اداره امور و قبول مسئوليت سنگين طبقه بندي ،تنظيم و بالاخص حفظ و نگهداري اسناد و مدارك آْن سازمان را داشته باشند.

اهم اين خصوصيات فهرست وار عبارت است از:
امانت داري و قابل اعتماد - دارا بودن هوش بالا - برخورداري از حافظه قوي - علاقمند به يادگيري و افزايش معلومات خود - برخورداري از حافظه قوي سرعت عمل - وقت شناسي - پشتكار ، ثبات عاطفي سلامتي ، نظافت - داشتن حضور و تمركز ذهن - حوصله ، صبر، خونسردي و تسلط بر اعصاب داشتن و همكاري طي دوره هاي مختلف آموزشي در زمينه مسئوليت محوله - آشنايي به سازمان و تشكيلات و واحد هاي حوزه تحت نظارتمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه