اداره ي امور بايگاني هر سازمان با استفاده از سه روش صورت مي گيرد :

الف ) نظام متمركز بايگاني
ب) نظام غير متمركز بايگاني
ج) نظام پراكنده بايگانيمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه