كليه ي امور بايگاني از قبيل : طبقه بندي – كد گذاري و تنظیم نگهداري اسناد و پرونده ها در بايگاني مركزي (بایگانی كل) صورت مي گيرد و بقيه ي واحد ها مجاز به داشتن بايگاني مستقل و نگهداري پرونده ها نمی باشند. .

مزاياي شيوه ي متمركز بايگاني :
- صرفه جويي در تعدا د كاركنان بايگاني
- صرفه جويي در محل و وسايل بايگاني
- اعمال صحيح مديريت و تقسيم كار به طور عادلانه بين كاركنان بايگاني
- جلوگيري از تشكيل پرونده ها ي متعدد و مشابهمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه