در اين شيوه هر يك از واحدها ي سازماني داراي بايگاني مستقل بوده و پرونده هاي مربوط به خود را تنظيم و نگهداري مي كنند .

مزاياي شيوه ي غير متمركز
- نزديك بودن پرونده ها به استفاده كنندگان
- آشنا بودن اقدام كنند گان به عناوين پرونده ها
- احساس تعلق بيشتر با يگان به اداره خود و در نتيجه كارآيي بيشترمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه