حسابرسی

صورت مالی یک صفحه ای صادره از سوی حسابدار رسمی ،پس از بررسی سیستم حسابداری شرکت ،ثبت ها و مدارک پشتیبانی،که نظر می دهد صورت های مالی شرکت و پانوشت های ارائه شده دقیقاً مطابق با اصول عمومی پذیرفته ی حسابداری است یا نه.حسابداری سالیانه،نیازهای شرکت ها و مؤسسات دولتی و بسیاری مؤسسات خصوصی است که حسابرسی دارند. حسابدار رسمی باید مستقل از مؤسسه باشد.به جای ارائه ی نظریه ی شفاف مبنی بر اینکه حسابرسی هیچ گونه اعتراضی نسبت به صورت های مالی تهیه شده توسط مؤسسه ندارد،حسابرس می تواند نظری کارشناسی ارائه دهد که در آن حسابدار رسمی هیچ گونه اشکالی مگر یک یا دو مورد به صورت های مالی یا پاورقی ها نمی گیرد.اگر وضعیت مالی شرکت با تداوم بقای آن در تناقض باشد،حسابرسی تردیدهایش را ابراز می کند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد