در اين شيوه هر يك از اقدام كنند گان موظف به نگهداري اسناد ومدارك و سوابق اداري خود مي باشند ، اين شيوه مورد توجه و توصيه ي سازمان هاي اداري نمي باشد .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه