پرونده مجموعه ای است از اسناد مربوط به یک موضوع مشخص و یا یک شخص خاص که با رعایت نظم و ترتیب و با رعایت حق تقدم در یک پوشه و یا کلاسور نگاه داری شده باشد. محتویات یک پرونده مبین ان موضوع و یا مشخصات یک فرد است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه