كد يا نشانه يا علامت رمز ؛ عبارت است از تبديل اسم و يا يك موضوع به يك علامت قراردادي. اين علامت مي تواند به صورت شماره يا حرف انتخاب شده باشد . كد به منزله ي علامت اختصاري طبقه بندي نيز محسوب مي شود .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه