تعریف طبقه بندی از نظربایگانی

یکی از اساسی ترین مراحل بایگانی، طبقه بندی اسناد می باشد طبقه بندی از نظر بایگانی عبارت است از تقسیم بندی اسناد به دسته هایی که حداقل میان انها یک موضوع مشترک و خاص وجود داشته باشد .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه