یک طبقه بندی منطقی و صحیح که اساس تشکیل یک پرونده است باید دارای این خصوصیات باشد:
اطمینان : طبقه بندی اسناد باید طوری پی ریزی شود که محل دقیق سند مشخص گردد.
سرعت:طبقه بندی باید موجبات دست یافتن به اسناد مورد لزوم را در حداقل زمان فراهم سازد.
سهولت: نحوه ی طبقه بندی باید به سهولت قابل فهم بوده و اجرای ان امکان پذیر باشد
انعطاف پذیری: روش تنظیم باید طوری انتخاب شود که با تغییر و تحولات سازمان قابل تغییر و انعطاف باشدمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه