معاملات به سه نوع به شرح زير تقسيم مي شود

الف - خريد هاي جزيي :« اين معاملات در اختيار مامور خريد است
ب - خريد هاي متوسط :« اين خريد ها از طريق استعلام انجام مي شود
ج - خريد هاي عمده :« اين خريد ها از طريق منا قصه ، عقد قرار داد انجام مي شودمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه