اسناد مورد نياز خريد هاي جزيي

- فرم در خواست خريد
- فرم سفارش خريد
- گواهي مبلغ خريد ذيل صورت حساب فروشنده
- صورت حساب فروشنده
- فرم رسيد انبارمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه