مطالبات غیر قابل وصول،مطالبات سوخت شده

هزینه های خاص حاصل از ناتوانی مشتری در پرداخت بدهی های ناشی ازفروش قبلی به مؤسسه.زمانی که فروش نسیه ثبت شده،حساب های دریافتی در حساب دارایی افزایش یافته است.اگرمشخص شود که این بدهی بدهکار به مؤسسه دریافت نخواهد شد،حساب دارایی خط می خورد و وجه مزبور به حساب هزینه ی بدهی های لاوصول منظور می گردد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد