اسناد مورد نياز خريد هاي متوسط

- فرم در خواست خريد
- فرم سفارش خريد
- برگ استعلام
- صورت حساب فروشنده
- صورت حساب كمسيون خريد( در صورت نياز )
- فرم رسيد انبار
- ساير مدارك مورد نيازمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه