اسناد مورد نياز خريد هاي عمده

- فرم در خواست خريد
- فرم سفارش خريد
- فرم مناقصه
- صورت حساب فروشنده
- صورت حساب كمسيون خريد
- گواهي تامين اعتبار
- ساير مدارك مورد نيازمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه