واحد كارپردازي موظف به انجام امور زير مي باشد :

1- تهيه وتأمين احتياجات اداري واحدهاي مختلف سازمان
2- اجراي سياست ها ؛ خط مشي ها و قرادادهاي خريد
3- بررسي و اقدام در مورد جمع آوري اطلاعات درمورد بازار و قيمت كالاهاي مورد نياز سازمان
4- تهيه و تنظيم برنامه هاي لازم در امر سفارش و تهيه ي كالا
5- نظارت بر ترخيص كالا از گمركات و انجام امور حمل ونقل كالاها
6- اقدام در مورد بيمه ي كالاها ي خريداري شده طبق مقرراتمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه