شرح وظايف مسئول بايگاني فني

- گرد آوري و تهيه اسناد مورد نياز مثل : نقشه- عكس-ميكروفيلم و.....
- كدبندي و تنظيم مدارك با روش هاي صحيح
- ايجاد ارتباط با ساير مراكز اسناد و مبادله ي اطلاعات
- همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي براي تربيت كادربايگاني فني
- تهيه ي گزارش ها و آمار فعاليت هامنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه