كوچك كردن نقشه به نسبت معيني را مقياس مي گويند . مقياس ها را معمولا" طوري انتخاب مي كنند كه استفاده از آن آسان باشد .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه