بايگاني نقشه ها به روش هاي مختلفي صورت مي گيرد مانند نمونه هاي زير :

نمونه ي اول :
- ابتدا نقشه را با توجه به اندازه و ابعاد آن ها به قسمت هاي مختلف تقسيم مي كنند مانند ابعاد A4 يا A3 و... سپس به هر يك از نقشه ها يك كد يا شماره كه نشهن دهنده ي محل بايگاني آنها است ، اختصاص مي دهند .
- بعد از آن جدولي را كه كليه ي مشخصات نقشه مانند كدنقشه ، كد قطعه ،شرح نقشه ، شماره ي سفارش ، ابعاد نقشه و همچنين محل بايگاني آنها نوشته مي شود .

نمونه ي دوم:
- ساده ترين فرم كد گذاري و بايگاني نقشه ها استفاده از تنظيم جدول راهنماي نقشه است . در اين فرم ابتدا عناوين اصلي موضوعات نقشه ها تعيين مي شوند و بعد به نقشه هايي كه تحت عناوين اصلي تهيه شده ، شماره داده مي شودمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه