اسناد طبقه بندی شده به چهار طبقه تقسیم شده است :

الف : اسناد به کلی سری
اسنادی هستند که افشای غیر مجاز آن ها به موقعییت سیاسی اجتماعی و سایر موقعییت های بسیار با اهمییت لطمه وارده کرده و باعث ضرر وخسارت جبران ناپذیر می شود
ب : اسناد سری
شامل اسنادی هستند که افشای غیر مجاز آن ها از نظر اهمییت محرمانه بودن در درجه دوم قرار دارد وبه پیشرفت های فنی ، علمی و یا موقعییت های خاص لطمه وارده کرده و به منافع عمومی کشور آسیب می رساند.
ج: اسناد خیلی محرمانه
به اسنادی اطلاق می شود که آگاهی همگان از آن به موقعییت های شخصی ، اداری افراد لطمه وارد کرده و یا برای مدتی درکنترل بعضی موارد ایجاد مشکل می کند.
د: اسناد محرمانه
این اسناد در پایین درجه محرمانه بودن قرار دارد، لیکن احتیاج به حراست دارد درجه محرمانه بودن این اسناد ، با مهر خاصی که روی اسناد و پاکت های آن ها زده می شود ، مشخص می گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه