ترازنامه

صورت مالی که دارایی ها،بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایة مؤسسه را در لحظه ی فعلی از زمان خلاصه می کند.ترازنامه در پایان هر دوره ی سود یا هر زمانی که نیاز باشد تهیه می شود و شرایط و اوضاع مالی کل موسسه را نشان میدهد.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد