آيين نامه تشخيص اوراق راکد

وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت موظفند براساس دستورالعمل سازمان اسناد ملي ايران پس از بررسي و ارزش يابي اسناد و اوراق راكد خود آنچه را كه از لحاظ اجراي وظايف و مسئوليت هاي قانوني آنان ونيز حفظ حقوق افراد مورد استفاده و قابل استناد ندانند،تعيين كنندو با راهنماي سازمان اسناد ملي ايران فهرست هاي مشروح و جداول زماني آنها را با ذكر مشخصات كامل رديف هاي مختلف به سازمان اسناد ملي ايران ارسال دارند .
تبصره :
اسناد و اوراق راكد در اين آيين نامه عبارت است از: كليه نوشته ها،نامه ،گزارش ،صورت جلسه ها و صورت مجلس ها، قراردادها، عهدنامه ها ، ابلاغ ها، فرمان ها ، نمونه ها و فرمها، دفترها و پرونده ها،قبوض،نسخه ها،بارنامه ها، مدارك و سوابق تحصيلي ، نمودارها ، نقشه ها، عكسها ،كليشه ها، فيلم ها و ميكرو فيلم ، صفحه ها و نوارهاي ضبظ صوت و ساير اسناد و مداركي كه توسط مقامات و دستگا ههاي دولتي و وابسته به دولت در اجراي وظايف و تكاليف قانوني و اداري به تشخيص وزارتخانه ها يا موسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه