مرور حساب ها

گزارش ترکیبی از تمام سطوح حساب ها از بالا به پایین ( گروه ، کل ، معین و ... ) ، پایین به بالا ( سطح ششم ، سطح پنج و ... ) و یا از میان کدینگ ( تفصیل به معین ، تفصیل به سطح پنجم و یا هر ترکیب دیگر ) و دسترسی به گردش حساب و سند حسابداری و دسترسی به سند مبنا در زیر سیستممنبع: نرم افزار حسابداری صبا